Archiwum autora: przepla

O przepla

To ja.

O pieszych i wtargnięciu na jezdnię

Oto co napi­sa­łem w poprzed­nim tygo­dniu na swo­im pro­fi­lu w Face­bo­oku.

Wrzu­cę co napi­sa­łem w poprzed­nim tygo­dniu na swo­im pro­fi­lu w Face­bo­oku­Ja­ko przy­pis do toczą­cej się wszę­dzie ostat­nio dys­ku­sji na temat „wtar­gnię­cia pie­szych na jezd­nię” (brd24.pl), war­to wspo­mnieć, że wbrew prze­świad­cze­niu dys­ku­tu­ją­cych wtar­gnię­cie na jezd­nię jest tyl­ko wte­dy, kie­dy pie­szy lite­ral­nie wej­dzie pod nad­jeż­dża­ją­cy pojazd (art. 14 pkt 1 lit. a pord: «Zabra­nia się: wcho­dze­nia na jezd­nię bez­po­śred­nio przed jadą­cy pojazd»).
Bez­po­śred­nio przed jadą­cy pojazd, pod­kre­ślam: bez­po­śred­nio.

Czy­taj dalej

Jak zrobiłem Access Pointa na Raspberry Pi zero

Zain­spi­ro­wa­ny Kodu­ją­cą Este­rąMali­no­wym Pi popeł­ni­łem za pomo­cą Rasper­ry Pi Zero mój wła­sny Access Point. Uży­łem do tego:

  1. Rasp­ber­ry Pi Zero
  2. Wave­sha­re USB Hub Hat
  3. Hat z wyświe­tla­czem OLED
  4. Modem USB LTE Huawei
  5. Kar­tę sie­cio­wą USB TP-Link

Czy­taj dalej