Więcej o autorze

Pierw­sze posty w Inter­ne­cie napi­sał (i to pod swo­im nazwi­skiem) kie­dy był na pierw­szym roku stu­diów jesz­cze w ubie­głym stu­le­ciu. Potem było już tyl­ko gorzej. Na szczę­ście wyszu­ki­war­ki prze­sta­ły już wyświe­tlać tysią­ce postów na róż­ne tema­ty w daw­nym Use­ne­cie ani setek listów napi­sa­nych do na listy dys­ku­syj­ne Star Tre­ka i Har­ry­’e­go Pot­te­ra1Autor prze­wi­dy­wał ship Rona i Her­mio­ny zanim to się sta­ło mod­ne..

W ten spo­sób, prak­tycz­nie nie odcho­dząc od kom­pu­te­ra, autor jakimś cudem został magi­strem pra­wa oraz magi­strem inży­nie­rem fizy­ki tech­nicz­nej2spe­cjal­ność: cia­ło sta­łe. Przez pół roku uczył w szko­le3jako swój naj­więk­szy suk­ces trak­tu­jąc udział w stud­niów­ce wła­snej sio­stry jako cia­ło peda­go­gicz­ne a potem został admi­ni­stra­to­rem systemów/testerem gier. Dzię­ki temu ostat­nie­mu doro­bił się nawet wpi­su o sobie w IMDB.

Zain­spi­ro­wa­ny opo­wie­ścia­mi o tym jak faj­nie jest w pro­ku­ra­tu­rze został apli­kan­tem, ase­so­rem i w koń­cu pro­ku­ra­to­rem w jed­nej ze szcze­ciń­skich pro­ku­ra­tur rejo­no­wych. W latach 2016–2019 był kie­row­ni­kiem infor­ma­ty­za­cji i ana­liz w Pro­ku­ra­tu­rze Okrę­go­wej w Szcze­ci­nie. Po powro­cie z urlo­pu rodzi­ciel­skie­go został pro­ku­ra­to­rem pro­ku­ra­tu­ry okrę­go­wej dele­go­wa­nym do pro­ku­ra­tu­ry rejo­no­wej, a po dwóch mie­sią­cach powró­cił do służ­by w Pro­ku­ra­tu­rze Okrę­go­wej, gdzie pra­cu­je do dziś4Dal­sze losy moż­na śle­dzić czy­ta­jąc dorocz­ne oświad­cze­nia mająt­ko­we..

Na blo­gu autor repre­zen­tu­je oczy­wi­ście wyłącz­nie sie­bie i wyłącz­nie swo­je poglą­dy sta­ra­jąc się zacho­wy­wać zgod­nie z zasa­da­mi ety­ki zawo­do­wej.

Refe­ren­ces

Refe­ren­ces
1 Autor prze­wi­dy­wał ship Rona i Her­mio­ny zanim to się sta­ło modne.
2 spe­cjal­ność: cia­ło stałe
3 jako swój naj­więk­szy suk­ces trak­tu­jąc udział w stud­niów­ce wła­snej sio­stry jako cia­ło pedagogiczne
4 Dal­sze losy moż­na śle­dzić czy­ta­jąc dorocz­ne oświad­cze­nia majątkowe.