Ważne dla mnie cytaty

Czło­wiek w kry­zy­sie wie­ku śred­nie­go sta­ra się znaj­do­wać sens w tym co robi, robi się tak­że leni­wy, więc zamiast samo­dziel­nie opi­sy­wać swo­je cele życio­we robi to cytatami.

The only thing neces­sa­ry for the triumph of evil is for good men to do nothing.

Wszyst­ko cze­go potrze­ba do trium­fu zła to aby dobrzy ludzie nic nie zrobili.

Przy­pi­sy­wa­ne Edmun­do­wi Burke.

The fault, dear Bru­tus, is not in our stars,
But in our­se­lves, that we are underlings.

Jeśli­śmy zeszli do nędz­nej sług roli,
To nasza tyl­ko, nie gwiazd naszych wina.

W. Szek­spir „Juliusz Cezar”

The sad truth of the mat­ter is that most evil is done by people who never made up the­ir minds to be or do either evil or good.

Han­na Arendt

Tho­se who make peace­ful revo­lu­tion impos­si­ble will make vio­lent revo­lu­tion inevitable.

John F. Kennedy

In a pool of sand and silt a star­fish had thrust its arms up stif­fly and was hol­ding its body away from the sti­fling mud.“It’s still ali­ve,” I ven­tu­red.
“Yes,” he said, and with a quick yet gen­tle move­ment he pic­ked up the star and spun it over my head and far out into the sea. It sunk in a burst of spu­me, and the waters roared once more.
…“The­re are not many who come this far,” I said, gro­ping in a sud­den embar­ras­sment for words. “Do you col­lect?”
“Only like this,” he said softly, gestu­ring amidst the wrec­ka­ge of the sho­re. “And only for the living.” He sto­oped aga­in, obli­vio­us of my curio­si­ty, and skip­ped ano­ther star neatly across the water. “The stars,” he said, “throw well. One can help them.

Loren Eisley “The Star Thrower”

Czę­sto frag­ment powy­żej jest skra­ca­ny do tej historii:

Pew­ne­go dnia męż­czy­zna spa­ce­ro­wał wzdłuż pla­ży, kie­dy zauwa­żył chłop­ca pospiesz­nie zbie­ra­ją­ce­go i wrzu­ca­ją­ce­go rze­czy do oce­anu.

Pod­cho­dząc do chłop­ca zapy­tał, “Mło­dy czło­wie­ku, co robisz?“

Chło­piec odpo­wie­dział, “Wrzu­cam roz­gwiaz­dy z powro­tem do oce­anu. Fala jest pod­nie­sio­na i jest odpływ. Jeśli nie wrzu­cę ich z powro­tem, poumie­ra­ją.“

Męż­czy­zna zaśmiał się do sie­bie i powie­dział, “Nie widzisz, że tam są dłu­gie kilo­me­try pla­ży i tysią­ce roz­gwiazd? Nie możesz doko­nać żad­nej róż­ni­cy.“

Po uprzej­mym wysłu­cha­niu chło­piec schy­lił się, pod­niósł kolej­ną roz­gwiaz­dę i wrzu­cił ją w falę. Potem uśmie­cha­jąc się do męż­czy­zny powie­dział,

“Dla niej zro­bi­łem różnicę.”

When in doubtgo to the libra­ry.

Kie­dy masz wąt­pli­wo­ści, idź do biblioteki.

J. K. Row­ling „Har­ry Pot­ter i Kom­na­ta Tajemnic”

Tha­t’s what I do. I drink and I know things.

Tyrion Lan­ni­ster w seria­lu „Gra o Tron”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.