Jak zrobiłem Access Pointa na Raspberry Pi zero

Zain­spi­ro­wa­ny Kodu­ją­cą Este­rąMali­no­wym Pi popeł­ni­łem za pomo­cą Rasper­ry Pi Zero mój wła­sny Access Point. Uży­łem do tego:

  1. Rasp­ber­ry Pi Zero
  2. Wave­sha­re USB Hub Hat
  3. Hat z wyświe­tla­czem OLED
  4. Modem USB LTE Huawei
  5. Kar­tę sie­cio­wą USB TP-Link

Polin­ko­wa­ne powy­żej stro­ny wszyst­ko ład­nie opi­su­ją, ale mnó­stwo cza­su zmi­trę­ży­łem pró­bu­jąc uru­cho­mić hostapd. Oka­za­ło się, że kar­ty sie­cio­we TP-Link bazu­ją na chip­se­tach Real­te­ka, któ­ry do nie­daw­na był sła­bo wspie­ra­ny przez Linu­xa. Wal­czy­łem, pobie­ra­łem pat­che i kom­pi­lo­wa­łem dłu­go i bezskutecznie.

Roz­wią­za­nie było pro­ste – wer­sja Ras­bia­na dostęp­na ze stro­ny Fun­da­cji była z jesie­ni 2017 r. (dziś jest z 27 czerw­ca 2018 r.). Jeże­li więc masz kar­tę sie­cio­wą z chip­se­tem Real­te­ka Access Poin­ta moż­na zro­bić w kil­ku pro­stych krokach.

1. Zaktualizować kernel Raspbiana
sudo rpi-update
2. Zainstalować narzędzie do pobierania sterowników kart wifi i je odpalić
sudo wget http://downloads.fars-robotics.net/wifi-drivers/install-wifi -O /usr/bin/install-wifi
sudo chmod +x /usr/bin/install-wifi
sudo install-wifi

Z podzię­ko­wa­nia­mi dla MrEng­ma­na.

3. Zainstalować narzędzie create_ap
git clone https://github.com/oblique/create_ap
cd create_ap
make
sudo make install
4. Użyć narzędzia create_ap
sudo create_ap wlan0 eth0 MyAccessPoint MyPassPhrase

I zadzia­ła­ło.

Całość wyglą­da tak:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.